Služby

obchodne-pravo

Obchodné právo

 • zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach
 • korporátne poradenstvo
 • právny audit (due diligence)
 • ochrana hospodárskej súťaže, protimonopolné právo
 • konkurzné poradenstvo, zastupovanie v konkurzných konaniach
 • reštrukturalizácia spoločností
 • príprava a pripomienkovanie všetkých typov obchodných zmlúv,
 • právne poradenstvo v oblasti zmluvného a záväzkového práva
 • poskytovanie “day to day” právnych služieb
 • zastupovanie v súdnych sporoch
 • vymáhanie pohľadávok z obchodnoprávnych vzťahov

obcianske-pravo

Občianske právo

 • príprava a pripomienkovanie zmlúv, negociácia zmlúv
 • vysporiadanie majetkových vzťahov, správa majetku
 • autorské právo, licencie,
 • úprava práv k nehnuteľnostiam
 • kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
 • ochrana spotrebiteľa
 • zastupovanie v súdnych a arbitrážnych sporoch
 • vymáhame pohľadávok
 • dedičské vzťahy
 • susedské vzťahy
 • nájomné vzťahy
 • vypracovanie podaní, návrhov a žalôb
 • komplexné právne zastupovanie v občiansko-právnych sporoch a nesporových veciach (konanie o dedičstve)

pracovne-pravo

Pracovné právo

 • komplexné riešenie vzťahov zamestnávateľa so zamestnancom
 • pracovno – právny audit
 • kolektívne vyjednávanie
 • manažérske zmluvy
 • zastupovanie v súdnych sporoch – v sporoch o platnosť rozviazania pracovného pomeru, uplatnenie nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru a otázky náhrady škody

spravne-pravo

Správne právo

 • vypracovanie vybraných podaní
 • komplexné zastupovanie v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (Správny poriadok)
 • komplexné zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy
 • komplexné zastupovanie v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov, zastupovanie v konaní, konanie pri nečinnosti orgánov verejnej moci
 • právo sociálneho zabezpečenia

rodinne-pravo

Rodinné právo

 • spísanie návrhov na rozvod manželstva a  úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva , zastupovanie v súdnom konaní
 • spísanie návrhov na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, zastupovanie v súdnom konaní
 • Výživné (vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť detí k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, vyživovacia povinnosť medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke); zastupovanie v konaní o zvýšenie, zníženie výživného
 • Určenie rodičovstva, zapretie otcovstva
 • Osvojenie

danove-pravo

Daňové a finančné právo

 • právne poradenstvo v oblasti bankovníctva poisťovníctva
 • poradenstvo v oblasti stanovenia hodnoty cenných papierov a pri príprave a realizácii emisií cenných papierov
 • komplexné riešenie daňovej problematiky s dôrazom na zdaňovanie právnických a fyzických osôb
 • zastupovanie v konaniach vedených daňovými úradmi
 • spracovanie a prerokúvanie rôznych typov zmlúv súvisiacich s úvermi, poskytovaním zábezpek k úverom, transakciami s nehnuteľnosťami, hypotékami, leasingom a financovaním na báze aktív