Hlavné zameranie

 • občianske a obchodné záväzkové právo
 • právo obchodných spoločností
 • finančné a daňové právo
 • rodinné právo
 • pracovné právo
 • právo nehnuteľností
 • ochrana spotrebiteľa
 • autorské právo
 • nekalá súťaž
 • správne právo, správne súdnictvo
 • stavebné právo

Pracovné skúsenosti

 • komplexná právna agenda spoločností
 • právny audit
 • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok
 • bankovníctvo a poisťovníctvo
 • zastupovanie klientov  vo veciach spotrebiteľských podnetov, príprava dokumentov vo veciach ochrany spotrebiteľa
 • komplexná právna agenda internetových obchodov
 • vedenie rokovaní v obchodnoprávnych vzťahoch klientov
 • procesné zastupovanie klientov v občianskoprávnych, pracovnoprávnych a obchodnoprávnych veciach
 • zastupovanie klientov v rodinnoprávnych veciach (rozvod manželstva, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom, určenie vyživovacej povinnosti, určenie a zapretie otcovstva, osvojenie), riešenie majetkových vzťahov medzi manželmi, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie klientov v územnom a stavebnom konaní, daňovom konaní
 • právne poradenstvo v oblasti bankovníctva a poisťovníctva
 • právna prax na súde (občianskoprávne a obchodnoprávne oddelenie, zápisy do obchodného registra)

Vzdelanie

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, rok 2003 (štúdium ukončené s vyznamenaním)

Rigorózna skúška „Znalec a odborník v trestnom konaní, rok 2004 – priznaný titul „JUDr.“

Odborná justičná skúška, rok 2008 (s vyznamenaním)

Právna prax

14 rokov